SKB-Motion2015Stambyten.htm
Från:

Mikael Möller

SKB

Föreningsstämman 2015

den 24 januari 2015

Stambytet Kampementsbacken

På Kampementet har genomförts ett stambyte som utförts uselt i alla sina delar, för ett exempel, från en lägenhet av 160, se http://skb.syntes.be/stambyte/Kampementsbacken/

Planering

Den arkitekt som varit involverad har inte brytt sig om att tillfråga de boende om deras önskemål. Har dylikt direktiv saknats?

SKB skrev avtal om att entreprenören fick välja arbetstid som de ville. Resultat bilningstortyren startar kl 07 och avslutas vid 15. Efter 16 var det i princip tomt på arbetare. I planeringen ingick tydligen direktiv om att utsätta de boende för mesta möjliga olägenhet (tortyr) - så länge som möjligt. Alla som haft beslutanderätt i denna planering skall avskedas för uppenbar misskötsel av de befogenheter de tilldelats.

Under arbetets gång spreds mesta möjliga bilningsdamm i farstun (8 våningar). Trots påpekanden om astma och kol kunde man inte hålla lägenhetsdörrarna stängda. Arbetarna använde de boendes hiss istället för sin egen hiss vilket medförde extra tid i den dammbemängda farstun. Hissen var ofta upptagen av arbetare.

Enligt beslut skulle stambytet ske med kvarboende, mycket obegåvat. Hade det funnits någon som tänkt i planeringsgruppen kunde detta ha förhindrats i tid. Istället orsakades extra kostnader ty SKB fick i hast skaffa fram alternativt boende. Dessa extra kostnader bör planeringsgruppen stå.

Egna val

Stambytet har orsakat uppenbara funktionella försämringar.

 1. Mitt badrum är i alla avseenden sämre: Duschplacering, placering av toalett, placering och val av badrumsskåp, placering av handfat samt val av handfat.

  Till detta kommer att uppsatt kakel och klinker verkar ha satts upp av en onykter person. Detta gäller även toaletten. Man gjorde sitt bästa för att göra tvärtemot de instruktioner som gavs av boende. Badrumsdörr är kapad och obehandlad.

  Man har ej uppfyllt avtalet mellan mig och SKB. Se motion Avtal detta år.

  Till detta kommer att man sänkt taket då M3Bygg inte haft kompetens nog att lägga nya avloppsrör där de gamla låg.

 2. Våra kök har fått ett försämrat avlopp - se film. Ibland rinner vattnet i diskhon undan - ibland inte. Detta beror på ett för klent dimensionerat rör. Man dimensionerade det för klent för att få plats med en rensöppning. Denna behövdes för att göra arbetet lättare för fastighetsskötaren - de få gånger rensning behövs (ingen gång hos undertecknad under 11 år på Kampementet). Så vi boende/ägare skall leva med ett icke funktionsdugligt avlopp för att fastighetsskötaren skall slippa undan lite arbete. Sic!

  En köksdörr är kapad, utan anledning, på samma sätt som badrumsdörren. Resultat att övergång mellan kök och tvättrum förfulats.

 3. En utställning över tänkta förändringar sattes upp i en lägenhet i gatuplanet Utställningen var inte möjlig att se utifrån. Synnerligen begåvat. Observera att stora öppna fönsterytor vetter direkt mot gården precis som ett skyltfönster.

Professionalism

Ni behöver bara titta på fotografierna i länken ovan för att se att man gick in för att åstadkomma så mycket småskador som möjligt, för att sedan vägra rätta till dessa. Jag mötte bilaren med sin 16 kilos bilningsmaskin i farstun en dag. Han sprang! Inte så konstigt att skador uppstår.

Vid installation av nya element hade man inte kompetens nog att använda sig av de gamla rörhålen. I det enda rum där man kunde dra nya ledningar utan att försämra drog man istället två rör från intilliggande sovrum. Se bild. Så osannolikt begåvat. Vi boende skall nu leva med ledningsrör i sovrummet.

Obstruktion

 1. Samordnaren på plats visade sig vara okunnig i mycket som gällde byggnation men fann sig ändock föranlåten att ofta ta ställning för M3Bygg mot de boende. Observera att samordnaren är betald av de boende. Dylikt uppträdande är ren obstruktion.

 2. Projektledaren, Ebab, verkar inte förstå vad ett stambyte innebär. Valde dock att vid ett flertal tillfällen obstruera och endast vid hot om rättsliga åtgärder genomfördes en del av ett tidigare skriftligt avtal mellan mig och SKB. Skall jag, en medlem, behöva hota för att en av mig anställd person skall utföra sitt arbete?

 3. Inhyrd och egen personal begriper inte hur de skall uppträda. Utdrag ur epost kommer läsas upp på årsmötet. Här några axplock:

  1. Thomas Sahlström Ebab: Hur ska vi hantera Möller?

  2. Thomas Fredriksson Ebab, 20141029: Det är med förtjusning jag läser din undertext: "Förvänta er inget lugn av gamla män." och kan inte låta bli att tillägga: "Det är bara barn och åldringar som gråter och gnyr"

  3. Henrik Bromfält SKB, 20140206: Det verkar inte snyggt av dig. Jag hade sparat pengar åt SKB!

  4. Johan Jarding SKB, 20140212: Återkommer med svar när jag fått den informationen. Frågan gällde vilken klinkersäljare de föredrar, om de har en webbutik samt vad de andra plattorna kostar. Någon information kom aldrig.

Nya/döda medlemmar

Det lär finnas 12 nya grannar. Minst tre av lägenheterna har blivit lediga eftersom de tidigare innehavarna dött under byggnationen. De har dött därför att de av anställd personal, SKB och inhyrd, utsatts för långvarig tortyr. Jag vet att det är vanligt med gamla som dör under stambyten men det är inget som kan accepteras i en kooperation. Speciellt inte som jag tog upp denna fråga för många år sedan, med ansvarig personal i SKB. SKB är medlemsägt och inte någons/någras fidiekommiss. Medlemmar tar inte livet av varandra.

Jag yrkar på

att SKBs samordnare i framtiden ges enklare arbetsuppgifter.

att SKBs projektledare avskedas för obstruktion och inkompetens.

att SKBs planeringsgrupp betalar SKBs extra kostnader samt skadestånd till de boende i hus 34-38.

att okänd arkitekt ej längre anlitas av SKB.

att M3Bygg och Ebab ej längre anlitas av SKB.

att okänd, anlitad, besiktningsfirma ej längre anlitas.

att samtliga avtal och kontrakt görs tillgängliga för de medlemmar som berörs.